Transgeniczny wymiar turystuki

WIZYTA STUDYJNA SKIEROWANA DLA DZIENNIKARZY 18 – 19.12.2014

W dniach 18 – 19.12.2014 roku odbyła się trzecia wizyta studyjna w ramach projektu „Transgraniczny Wymiar Turystyki” współfinansowanego ze Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

W wydarzeniu wzięło udział 9 dziennikarzy, po 3 z Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego – państw wchodzących w skład utworzonego partnerstwa transgranicznego. Wszystkie działania odbyły się na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

Wydarzenie miało na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy na temat oferowanych produktów turystycznych obwodu Kaliningradzkiego. Ponadto, wizyta miała za zadanie wypromowanie województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie dla przygranicznej społeczności zamieszkującej teren programu – Polaków oraz Litwinom. Wizyta miała również na celu podkreślenie, iż walory środowiska w tym regionie stwarzają szanse rozwoju turystyki nie tylko uzdrowiskowej, a również i wiejskiej, kwalifikowanej, czy krajoznawczej.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy wyjechali na wycieczkę do parku narodowego Mierzeja Kurońska, a wieczorem na wycieczkę z przewodnikiem do miast Swetłogorsk i Zielenogradsk.

W dniu drugim wizyty studyjnej dziennikarzy zapoznali się z miastami obwodu Kaliningradzkiego Czerniachowsk i Gusiew oraz uczestniczyły w wycieczce konnej w Puszcze Rominckiej.